THÍ SINH NHẬP HỌ TÊN HOẶC NGÀY SINH ĐỂ TRA CỨU TÌNH TRẠNG ĐỖ CỦA MÌNH

(Thí sinh có thể nhập thông tin họ tên đầy đủ có dấu hoặc ngày tháng năm sinh. Không cần nhập cả hai)

Ví dụ: Nguyễn Văn Hải; Ngày sinh nhập theo định dạng sau: 24/05/2003

Họ và tên:

Ngày sinh:

Diện xét:  

Tìm kiếm: